Διδασκαλία μαθήματος "Διαπολιτισμική Επικοινωνία" σε φοιτητές Erasmus για το ακαδ. έτος 21-22

Social Media
Δημοσίευση: 18-05-2021 14:29 | Προβολές: 1483
image

Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου με στόχο την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών από το εξωτερικό, μέσω του προγράμματος Erasmus+, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας προσφέρει το μάθημα με τίτλο "Διαπολιτισμική Επικοινωνία" σε όλους του φοιτητές Erasmus, όλων των Τμημάτων.

Το μάθημα θα διδαχθεί τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2021-22.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το μάθημα: 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(Για φοιτητές/ριες Erasmus του ΙΠ)

 

Διάρκεια: Ένα εξάμηνο, αλλά θα προσφέρεται χειμερινό και εαρινό εξάμηνο

Διδασκαλία: Υβριδική (δια ζώσης, εξ αποστάσεως –online σύγχρονα/ασύγχρονα)

ECTS: 6

Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εισάγει τους/τις φοιτητές/ριες Erasmus στις αρχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην έννοια του πολιτισμού και της κουλτούρας. Η εννοιολόγηση κι η ανάλυση γίνεται σε πολλά επίπεδα (π.χ. εθνικό, οργανωσιακό, κλπ). Εξετάζονται διάφορα διαπολιτισμικά μοντέλα και πολιτισμικές διαστάσεις της κουλτούρας (π.χ. Hofstede, Hall, Trompenaars, Lewis, κοκ). Το μάθημα εστιάζει επίσης στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία καθώς και στην επίδραση των πολιτισμικών στοιχείων και της εθνικής κουλτούρας στην επικοινωνία. Εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Αναλύονται οι λόγοι κι οι τρόποι που δημιουργούνται τα στερεότυπα κι οι προκαταλήψεις. Τέλος δίνεται μεγάλη έμφαση στο πως μπορεί κανείς να καλλιεργήσει τη διαπολιτισμική του/της επίγνωση και γενικότερα τις διαπολιτισμικές-επικοινωνιακές δεξιότητες.

Σκοπός

Είναι γνωστό ότι η επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμών είναι πρωταρχικής οικονομικής και κοινωνικό-πολιτιστικής σημασίας στον όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Συνεπώς, υπάρχουν διάφορες δεξιότητες που πρέπει κανείς να αναπτύξει προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών σε θέματα που άπτονται της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Ποιο θα είναι το όφελος

Τόσο οι εισερχόμενοι όσο κι οι εξερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες Erasmus, θα μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους/τις βοηθήσουν να ανταποκριθούν πιο κατάλληλα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις των νέων πολιτισμικών περιβαλλόντων.

 Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές/-ριες θεωρίες, μοντέλα, έννοιες και ερωτήματα που νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές/-ριες τις πολλαπλές οπτικές και τον διαπολιτισμικό διάλογο
 • Να καλλιεργήσουν οι φοιτητές/-ριες την κριτική σκέψη και την αναστοχαστικότητα κυρίως σε θέματα που άπτονται της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Να Βοηθήσει τους/τις φοιτητές/ριες να προσαρμοστούν πιο εύκολα στο νέο ακαδημαϊκό και κοινωνικό περιβάλλον

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε όλους τους εισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες Erasmus αλλά και στους/στις  εξερχόμενους/ες φοιτητές/τριες Erasmus του ΙΠ.

 Ενότητες

Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως:

 • Εισαγωγή στην έννοια του πολιτισμού και της κουλτούρας
 • Κατανόηση ποικίλων πολιτισμικών διαστάσεων (μοντέλα πολιτισμικών διαστάσεων) και κατανόηση του πως αυτές οι διαστάσεις μας βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε τις πολιτισμικές διαφορές για την επίτευξη αποτελεσματικής και κατάλληλης επικοινωνίας
 • Πώς οι πολιτιστικές/πολιτισμικές διαφορές στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στα  κοινωνικά περιβάλλοντα ασκούν επιρροές στις διαπροσωπικές κι άλλες σχέσεις.
 • Κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με άτομα διαφορετικών κουλτούρων, διαχείριση πολιτισμικών διαφορών, αποφυγή ολισθημάτων – «γκαφών».
 • Λεκτική και μη Λεκτική Επικοινωνία και πως ερμηνεύονται σε διάφορες κουλτούρες
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Στάσεις, Αντιλήψεις, Πεποιθήσεις, Στερεότυπα
 • Διαπολιτισμική ευαισθησία κι ενσυναίσθηση
 • Πολιτισμικό Σοκ

Eκπαιδευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν

Διαλέξεις/Παρουσιάσεις

Role-playing δραστηριότητες

Ασκήσεις προσομοίωσης/βιωματικές ασκήσεις

Προβολή ολιγόλεπτων βίντεο

Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

 Αξιολόγηση

Προφορική Εργασία/Παρουσίαση (βάρους 50%)

Γραπτή Συνθετική Εργασία (βάρους 50%)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ιδρυματικό Συντονιστή Erasmus, Αναπ. Καθηγητή Ιωάννη Καρρά - karrasid@ionio.gr 

 

 


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας